آدرس : فارس – شیراز – بلوار امیر کبیر – ساختمان افسانه –  تلگرام : ۰۹۰۳۶۸۴۹۰۷۹ تلفن : ۰۷۱۹۸۲۰۰۲۶۸